รศ. ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย

 

วุฒิการศึกษา
– พ.ศ.2545 ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2537 M.Sc. in Advanced Educational Program,University of Minnesota U.S.A
– พ.ศ.2537 Certificate in Pediatric Dentistry Universityof Minnesota U.S.A
– พ.ศ.2527 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2525 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– พ.ศ.2523 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คุณวุฒิ
– พ.ศ. 2540 วุฒิบัตร (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
The American Board of Pediatric Dentistry U.S.A
– พ.ศ. 2541 อนุมัติบัตร (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) ทันตแพทยสภา

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. การป้องกันโรคฟันผุ
2. ฟลูออไรด์
3. ทันตวัสดุ
4. การจัดการพฤติกรรมในเด็ก

 

E-mail : siriruk.nak@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ (ไทย)

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment