ศ.คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

Title : Clinical Professor Dr.

 
ท.บ., พ.บ., ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปาก),

ปริญญาเอกแพทยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),

อ.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

 

Expertise : งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(Oral & Maxillofacial Surgery)

 
Phone : (66 2) 200-7845-6, 081-731-6491

E-mail : sirichai.kia@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment