หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์