• กฎหมายส่วนกลาง

• พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• กฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

• กฎหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
• Mahidol University Announcement; Re: Personal Data Protection Policy B.E.2563 (A.D.2020)

 

• ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของมหาวิทยาลัยมหิดล

• ประกาศความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลผู้สมัครงาน มหาวิทยาลัยมหิล Version 1.0
• ประกาศความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล Version 2.0
• Mahidol University Privacy Notice (for inbound staff)
• ประกาศความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล Version 1.0
• ประกาศความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล Version 1.0
• Mahidol University Student Privacy Notice (for short-term students)

 

• กฎหมายคณะทันตแพทยศาสตร์

• คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
• คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้านข้อมูลความลับของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565
• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2565
• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565
• Announcement of the Faculty of Dentistry, Mahidol University; Privacy Policy For a website of the Faculty of Dentistry, Mahidol University B.E. 2565
• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564
• ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)

 

• แนวปฏิบัติของคณะทันตแพทยศาสตร์

• คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงและแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เวอร์ชั่น 1.0
• แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับระบบสารสนเทศและเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล
• แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
• แบบคำร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ขั้นตอนการดำเนินการ กรณีมีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
• แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ขั้นตอนการดำเนินการ กรณีเจ้าของข้อมูลขอใช้สิทธิ

ข้อมูล วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565 ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล