หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต