ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก