การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

– การศึกษา/ นักศึกษา/ วิชาการ
– การวิจัย (สรุปผู้ใช้บริการทดสอบ / วิเคราะห์ตัวอย่าง)

 

– การให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม