ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

 

วิทยากรโดย
รศ. ดร. ทพ.สมศักดิ์ โมตรีรัตนะกุล
รศ. ทพ.ยสวิมล คูผาสุข
ศ. ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ
รศ. ดร. ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย
รศ. ดร. ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม

 

ทีมการใช้แพทย์ทางเลือกและสมุนไพรในผู้สูงอายุ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 22 – 24 สิงหาคม 2565

ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live และสามารถรับชมย้อนหลังได้ 30 วัน

 

สามารถลงทะเบียน (Log in ผ่าน Gmail) ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT0Wk9s8d16NzAiTnutKDPV_SmdP5I3KdsFMRVcdcofeNs3g/viewform?usp=pp_url

 

รายละเอียดการจัดอบรมและหัวข้อการบรรยาย : https://drive.google.com/file/d/1657wDcp4fUiWk9Jd_D0JWvS8XLlGDSlv/view?usp=sharing

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 02-200-7642

ลงข่าว ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment