ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล