ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง


 

รศ. ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ (หัวหน้าภาควิชา)
อ. ทพญ.รชตวรรณ ลีลารังสรรค์ (รองหัวหน้าภาควิชา)
รศ. ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล
ผศ. ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต
รศ. ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์
รศ. ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล
รศ. ดร.ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ
ผศ. ทพญ.นัยนา บูรณชาติ
ผศ. ดร.ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก
ผศ. ดร.ทพญ.ปิยพรรณา พุ่มผลึก
รศ. ทพ.พีรศุษม์ รอดอนันต์
อ. ทพญ.อรนุช เจียรสุจิตวิมล
ผศ. ดร.ทพญ.ชนิตา ตันติพจน์
ผศ. ทพญ.ธารี จำปีรัตน์
ผศ. ทพญ.อรฤดี สุรัตนสุรางค์
อ. ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย
อ. ทพ.ภัทร์ ภู่เจริญ
อ. ทพ.ฐานวุฒิ คงปรีชา
อาจารย์ ทพ.ประณัย นาคะปักษิณ
อาจารย์ ทพ.ภาณุพล คุณะสารพันธ์
ผศ. ดร.ทพญ.บุณทริกา ชื่นจิตกุลถาวร
อาจารย์ ทพ.สารัช สุริยาแสงเพ็ชร์

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์


 

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

รศ. ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ (หัวหน้าภาควิชา)
ผศ. ดร.ทพญ.ตรีนุช เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ (รองหัวหน้าภาควิชา)
รศ. ดร.ทพ.สมชาย อุรพีพล
รศ. ดร.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล
ศ.คลินิก ทพญ.พจมาน ศรีนวรัตน์
ศ.คลินิก ดร.ทพ.วิชญ กาญจนะวสิต
รศ. ดร.ทพญ.อมรรัตน์ วงศ์ล่ำซำ
ผศ. ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
ผศ. ทพญ.ฉันทนา ตุลาพรชัย
ผศ. ดร.ทพญ.ประณิธิดา กมลวานนท์
ผศ. ดร.ทพญ.นพวรรณท์ นาควิโรจน์
ผศ. ดร.ทพ.มนตรี รัตนจันทร์ฉาย
อ. ดร.ทพญ.ปุญญานิช รุ่งนาวา
ผศ. ดร.ทพญ.กานดา งามวุฒิวงศ์
ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.ภูวิพัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์
ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.วรรธนัย ปุณยนภากุล
ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.เสฏฐวุฒิ ชูชัยแสงรัตน์
ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.อาทิตย์ ทรงวัชราภรณ์
ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.ณัฐ ภัทรพงศกร
ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.เอกรินทร์ วัฒนะไพบูลย์กุล
ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.อภิษฎา จินดาโรจนกุล
ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.พรจิรา พลอยส่องแสง

สาขาปริทันตวิทยา

รศ. ดร.ทพญ.สุภาณี รัศมีมาสเมือง
รศ. ทพ.ยสวิมล คูผาสุข
ศ.คลินิก ดร.ทพญ.วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต
ผศ. ทพญ.อนัญญา พรหมสุทธิ
รศ. ทพญ.ฐิติวรรณ บูรณะวิเชษฐกุล
ผศ. ดร.ทพญ.กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์
อ. ดร.ทพญ.สุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี
อ. ดร.ทพญ.วิชุรัตน์ สกุลภาพทอง
อ. ทพญ.ธันวารัตน์ อรุณรังษี
อ. ทพญ.ภรณี วงศ์สกุลไพศาล
อ. ทพ.พีร์ โตโพธิ์ไทย
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.มัลลิกา ศิริรัตน์
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.อนงค์พร ศิริกุลเสถียร
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์
ผศ. ทพญ.วีณา วัฒนานุกิจ
รศ. ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ
ผศ. ทพญ.พิณทิพา บูณยะรัตเวช
ผศ.(พิเศษ) ทพ.สุธีร์ จิตสุธีศิริ
อ. ทพ.ธนะศักดิ์ ธนสารสุขสถิตย์
อ. ทพญ.ณาตยา นพรัตน์กานต์
ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.ภัทร กาญจนสิงห์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล


ผศ. ทพ.ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์ (หัวหน้าภาควิชา)
ผศ. ทพญ.ปัทมวรรณ มโนสุทธิ (รองหัวหน้าภาควิชา)
ผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
ผศ. นพ.ทพ.เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ
ศ.เกียรติคุณ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร
ศ. ทพญ.อรสา ไวคกุล
ศ.คลินิก พญ.เบญจมาศ อภิพันธุ์
ผศ. ทพญ.บุญจิรา อนุกูล
ศ.คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
ผศ. ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย
รศ. พญ.ดวงดี รัมมะศักดิ์
อ. ทพ.ปริย แก้วประดับ
อ. นพ.ทพ.คณิน อรุณากูร
ผศ. ดร.นพ.ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์
ผศ. ดร.นพ.ทพ.ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์
อ. ทพ.ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร
ผศ. ทพ.สมชาติ เราเจริญพร
อ. นพ.ทพ.อัคริน ภานุสถิตย์
ผศ. ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต์
อ. พญ.เทพรัตน์ เลิศวิเศษธีรกุล
อ. ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ
อ. ทพญ.วรุตตา เกษมศานติ์