นักศึกษาจะฝึกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก สำรวจ/วางแผน/ดำเนินการ/ ประเมินโครงการ
ประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ หลักการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปัจจัยเสี่ยงร่วม
ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และแบบจำลอง และ ทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment