เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการบรรยาย เรื่อง “บุหรี่กับหมอฟัน แนะนำอย่างไรให้ จึ้ง”

 

โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.ทันตแพทย์หญิงรักษณัณน์ การเวกปัญญาวงศ์,
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพรรณ เลาหพันธ์,
รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย,
ทันตแพทย์สวัสดิศักดิ์ นาแถมพลอย,
ดร. ทันตแพทย์หญิงสุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี,
รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงทิพนาถ วิชญาณรัตน์,
และแพทย์หญิงณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์

 

เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ทาง Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment