โครงการ WHO Fellowship Program on Primary Oral Health Care, Concentration on Mother and Child Health

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Kin Shein, Dr. Naing Aung Win, Dr. Thet Oo และ Dr. Tun Thu Ya จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานในโครงการ WHO Fellowship Program on Primary Oral Health Care, Concentration on Mother and Child Health ซึ่งจัดขึ้นโดยภาควิชาทันตกรรมชุมชน ในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562

 

โดยในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน และคณาจารย์ประจำภาควิชา ได้เข้าร่วมในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment