การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ และ น่าน
ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment