หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

Doctor of Dental Surgery Program

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑ์  AUN-QA  ระดับอาเซียน

ตั้งแต่วันที่  6  มีนาคม  2563

 

เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย 2564