รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2564

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2561

รศ.ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2560

ผศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2559

รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2558

ศ.ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2556

ศ.คลินิก ทพ.สุรชัย เดชคุณากร

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2554

ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2553

รศ.ทพ.ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2552

ศ.คลินิก ทพญ.จิราภรณ์ ชัยวัฒน์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2551

ผศ.ทพญ.จารุพิมพ์ เกียรติประจักษ์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2549

ศ.คลินิกเกียรติคุณ พทญ.มัลลิกา ศิริรัตน์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2548

รศ.ทพญ.นาฏยา วงษ์ปาน

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2547

รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2541

ศ.คลินิก ทพญ.วราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์