ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์

ผลงาน ผลงานการประดิษฐ์ เรื่อง “Ceph-Smile”

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิง จิราภรณ์ ชัยวัฒน์
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิง ผุสดี ยศเนืองนิตย์
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปะบรรเลง
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล