ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการแต่งตำรา

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อรสา ไวคกุล
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์

ผลงาน ตำราเรื่อง “การปลูกถ่ายฟัน : การวางแผนผ่าตัดและประเมินผล