ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ
Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ของมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ “54 ปี วันพระราชทานนาม 135 ปี
มหาวิทยาลัยมหิดล”

อาจารย์ ทันตแพทย์ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์

ปี 2566

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทบริการ)

ของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

ปี 2566

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework หรือ UKPSF

และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับที่ 2 (MUPSF ระดับ 2) UKPSF ประเภท Senior Fellow

-รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
ภาควิชาวิทยาระบบบคเคี้ยว
-รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์กวิน สิปียารักษ์
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

ปี 2566

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework หรือ UKPSF

และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับที่ 2 (MUPSF ระดับ 2) UKPSF ประเกท Fellow

อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงปิยดา แก้วเขียว
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

ปี 2566

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework หรือ UKPSF

และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับที่ 2 (MUPSF ระดับ 2)

-รองศาสตราจารย์ ดร.สิรดา ศรีหิรัญ
ภาควิชาเภสัชวิทยา
-รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์กวิน สิปียารักษ์
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
-รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงนิตา วิวัฒนทีปะ
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงนันทีนี นันทวณิชย์ แสงไฟ
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
-รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสุชยา ดำรงศรี
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
-รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วงศ์ล่ำซำ
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัตสยาพรรณ พุดลา
ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัก ศุภอมรกุล
โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
-อาจารย์ ทันตแพทย์ศวิษฐ์ เย็นประสิทธิ์
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

ปี 2566

ผู้ได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสายน้ำผึ้งประจำปี 2565

ของสมาคมศิษย์เก่าสายน้ำผึ้ง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงสมพร เรืองผกา
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงผุสดี ยศเนืองนิตย์

ปี 2565

ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดลว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมให้ถูกเสนอชื่อ
เพื่อรับการพิจารณาเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ
ปขมท ประจำปี 2566 (ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น)


นางสาววาสนา วิชัย เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ) สำนักงานการวิจัย

ปี 2565

ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง IFEA Regent : Asia

จาก The International Federation of Endodontic Associations (IFEA)

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปี 2565

ผู้ที่ได้รับ Honorary Diplomate of the Indian Board of Endodontics

จาก Indian Board of Endodontics, India เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปี 2565

ได้รับ Honorary Professor จาก International Medical College University of Duisburg-Essen, Germany

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ Munster, Germany

ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2565

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น” จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

สาขาปริทันตวิทยา
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงผุสดี ยศเนืองนิตย์

สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์สุรชัย เดชคุณากร

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล

ปี 2565

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565
จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ปี 2565

บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2565

ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ :
นายดอกรัก เวชการ
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ :
นายจำรูญ ดอกพอง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี :
รศ. ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี :
ศ. ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี :
น.ส.รัตติพร กายเพชร
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี :
ทพ.สิทธิพงษ์ ชัยมานะการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี :
น.ส.วชิราวรรณ พรพิมลเทพ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี :
น.ส.ศิญาภัสร์ ปิยะศักดิ์พิชญา
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี :
นางระพีพรรณ สุธีโอฬาร

ปี 2565

ผู้ได้รับรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น ด้านบริการทันตกรรมจากทันตแพทยสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์บวร คลองน้อย

ปี 2565

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป มีระยะเวลา 3 ปี

: เพื่อเป็นผู้แทนของสถาบันในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในหลักสูตรฝึกอบรม
: ร่วมจัดทำแผนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมที่รับผิดชอบ

ผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร

ปี 2565

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง

สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม
ผลงานเรื่อง “น้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดข้าวสีดำ”

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ
ภาควิชาเภสัชวิทยา

ปี 2564

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation เรื่อง ระบบ GPS เพื่อควบคุมความเร็ว

ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

นายจีรกฤช เพ่งพิศ (หน่วยยานพาหนะ)

ปี 2564

ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น อาจารย์ตัวอย่าง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

ปี 2564

ได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม

ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2564

ทันตแพทย์สุทธินาถ ตั้งฑิกุล

ปี 2564

ขอแสดงความยินดี แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ได้รับรางวัลที่ 2 (1ˢᵗ runner up) จากการแข่งขัน Dental Quiz Competition

ในงาน The 47ᵗʰ APDSA Annual Congress 2020 Cambodia
จัดโดย Asia Pacific Dental Students Association (APDSA)
ร่วมกับ Cambodian Dental Students’ Association
เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564

นางสาวพรจรัส เจียรรัตนสวัสดิ์
นางสาวพันธุ์ระวี สัจพันโรจน์
นางสาวศศิโสม นิตยะกุล

ปี 2564

ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564

THE EFFECTS OF EDTA ON BLOOD CLOT IN REGENERATIVE ENDODONTIC PROCEDURES
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์

ทันตแพทย์หญิงพีรพร ทวีวัฒนไพศาล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปี 2564

ผู้ได้รับรางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี

วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

ศ.เกียรติคุณ ทพ.สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.วราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร.นพ.ทพ.วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์

ปี 2564

ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564

“Person Of The Year 2021” สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จากโครงการหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

ปี 2564

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิงการแข่งขัน “ขี่ม้า”
เหรียญทองแรกของทัพนักกีฬามหิดล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Game” มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Game” มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ

นศ.ทพ.ณัฏฐพัชร ศุภพิพัฒน์ นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2563

ผู้ได้รับรางวัล ผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ทพ.มานพ คานียอร์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

ผลงานการบริการ “การจัดการและการดูแลรักษาผู้ป่วยเนื้องอกและมะเร็งช่องปาก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์บวร คลองน้อย
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปี 2562

บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น

ประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2563

ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ :
ผศ. ดร. ทพญ.เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ :
นายโกศล ขำท่าพูด
ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ :
นายคำเพียร ปามา
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี :
ผศ. ดร. ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี :
อ. นพ.ทพ.นิษณ์ โอกูม่า
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี :
นายพิธุ ทรงอักษร
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี :
ทพญ.ศิริกาญจน์ เจนวัฒนาเวช
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี :
น.ส.จินดานนท์ ศิริรัตน์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี :
นราวดี คันทะประเทพ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี :
นางกรองทิพย์ เข็มกลัด

ปี 2563

บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น

ประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2562

ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ :
รศ.ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี :
อ.ดร.สิริรัก ศุภอมรกุล

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี :
รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี :
ทพญพันธิกา ลาภปริสุทธิ

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี :
น.ส.ชนิภา หนองแก้ว

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี :
นายวิทยา แหลมทอง

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี :
นางสุวรรณ พัดพิมาย

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี :
น.ส.วัชราภรณ์ โสทอง

ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ :
นายประเวศ พยุงหอม

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัล ชนะเลิศรางวัลที่ 2 “DAT ORAL SCIENCE RESEARCH AWARD” เรื่อง THE BEHAVIOR OF STEM CELLS FROM HUMAN EXFOLIATED DECIDUOUS TEETH ON SYNTHETIC PLGA-BIOGLASS SCAFFOLD FOR BONE TISSUE ENGINEERING

ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ประชุมวิชาการครั้งที่ 109 (2/2562) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย และ ผศ.ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ

นศ.ทพ.อทิชา เฉลิมสุขสันต์ และ นศ.ทพ.สุทธินาถ ตั้งฑิกุล

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัล ผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ทพ.มานพ คานียอร์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(หลักสูตรนานาชาติ)

 

ปี 2562

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2562

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น”

จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย

 

สาขา ทันตกรรมจัดฟัน :
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.กิตติ สุพันธุ์วณิช

 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปาก :
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

 

สาขา ทันตกรรมทั่วไป :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ประมุข จิตต์จำนงค์ , 

ศ.คลินิก ทพญ.วนิดา นิมมานนท์

 

สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์ :
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง

 

สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก :
รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย

 

สาขา ปริทันตวิทยา :
รองศาสตราจารย์ ทพญ.เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์

 

สาขา วิทยาเอ็นโดดอนต์ :
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.วราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์

 

ปี 2562

รางวัลรองชนะเลิศอันกับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

Asia-Pacific Dental Academic Excellence Competition (APDAXc 2019)
ครั้งที่ 1

นศ.ทพ.ณัฏฐา รัตนสิริพันธ์
นศ.ทพ.พิสิฐ เจริญวงศ์วัฒนา

ปี 2562

อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ
อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

ปี 2562

รางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

จากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ไว้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

ศ.เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ อดีตคณบดีและผู้ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.อมรา ม่วงมิ่งสุข อาจารย์อาวุโส

ปี 2562

คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับคัดเลือก ให้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

จากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ไว้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.สุรชัย เดชคุณากร ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน สายวิชาการ
นางสาวกฤตติกา สายโย หัวหน้าหน่วยวิสัญญีวิทยา สายสนับสนุน
นางสาวศิริวรรณ จินดาโชติ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร สายสนับสนุน
นางสาวพรนรินทร์ อาดนนท์ลา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล สายสนับสนุน

ปี 2562

อาจารย์อาวุโส ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

จากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ไว้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

ศ.พิเศษ ทพ.สิทธิ ส. ศรีโสภาค อาจารย์อาวุโส
ศ.คลินิกเกียรติคุณ พ.ท.ทพ.เศวต ทัศนบรรจง อาจารย์อาวุโส
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.มัลลิกา ศิริรัตน์ อาจารย์อาวุโส

ปี 2562

ผู้ที่ได้รับรางวัล แม่ดี – บุคลากรเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2562

นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณเมฆ

ปี 2562

ผู้ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.คลินิเกียรติคุณ ดร. ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
อดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาคณบดี

ปี 2562

ผู้ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
อดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาคณบดี

ปี 2562

ผู้ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2562

ผู้ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2562

รับพระราชทาน “ใบประกาศเกียรติคุณทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น” ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2561

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และสาธารณสุขไทย”

อ.ทพ.วรรธนัย ปุณยนภากุล

ปี 2561

รับพระราชทานทุนการศึกษา ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2561

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และสาธารณสุขไทย”

นศ.ทพ.พัชรมณฑ์ ครามแสง ชั้นปีที่ 2

ปี 2561

ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี พ.ศ. 2561

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์

ปี 2561

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 (ประเภทบริหาร)

จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2561

อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2561

รศ.ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี
อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปี 2561

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2561

ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น – บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2561

นางบุญเรือน ขาวค้างพลู

ปี 2561

บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2561

ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ : ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : อ.ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี : อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : นายณัฐพล คำจริง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : นายนวพล หัสครบุรี
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : น.ส.วิลาวัณย์ ตุ้ยดา
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี : น.ส.วิกานดา ปัญจะแก้ว
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี : น.ส.วัชราภรณ์ จำปาทอง
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ : นางณัฐกานต์ อันภักดี
ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ : นายบัณฑูร อ่วมนิ่ม

ปี 2561

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น Mahidol University International Relations (MU-IR) Ambassador

นางสาวพิชชาพร ธนโชติวรพงศ์ และนายชานน เหล่าวณิชย์วิทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2561

ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี 2560

ผศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์

ปี 2560

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป และเป็นกรรมการสภาอาจารย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 – 5 พฤศจิกายน 2562

อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล

ปี 2560

ได้รับรางวัล “Lifetime Achievement Award”

ในงานประชุมวิชาการ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแฟ่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 “More Than Straightening Teeth” ในงานการประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

ปี 2560

ได้รับรางวัล จากสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

“ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์” ประจำปี 2560 แก่ทันตบุคลากร (ทันตแพทย์ บุคลากรทาง ทันตกรรม) ซึ่งมีผลงานดีเด่น และเป็นผู้อุทิศตน ให้กับวงการปริทันตวิทยา ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยาย “ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์” สาขาวิชาการและวิจัย ในการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

รศ.ทพ. ยสวิมล คูผาสุข

ปี 2560

ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น – บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2560

นางกรองทิพย์ เข็มกลัด

ปี 2560

บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2560

ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย

ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป

นางจารุวรรณ โพธิ์พรม

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : อ.ทพญ.ธานี จำปีรัตน์

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : ผศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : น.ส.บีรญา อำนาพร

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : น.ส.วรรณิสา ปะทิ

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : นายกมล ยอดญาติไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : นางจันทิรา ศิริพิศ

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : นางอุษา สินสวัสดิ์

ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ : นายฉลอง มูลศรี
ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ : นางยุพิน อุบลรัตน์

ปี 2560

ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

รศ.ทพ.นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์

ปี 2559

ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี พ.ศ. 2559

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

ปี 2559

ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี 2559

รศ.ทพญ. ประภาศรี ริรัตนพงษ์

ปี 2559

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2559

ผศ.ดร.ทพญ. จีรภัทร จันทรัตน์

ปี 2559

ขอแสดงความยินดี ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

ปี 2559

บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2559

ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ

รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์

ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป

น.ส.กรรณิกา พยัฆวิเชียร

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : ศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : ดร.ทพ.ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : น.ส.อรุณรัตน์ ธรรมวะสา

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : นายภูวนัย ภูษิต

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : น.ส.กนกวรรณ เกิดมี

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : น.ส.สมจิตร งามจิตร

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : นายเอกชัย สิรธ์ภักดี

ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ : นายวิชาญ ครามพินิจ
ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ : น.ส.ดวงเนตร คล้ายสุบรรณ์

ปี 2559

ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น – บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2559

นางไสว บุญดา

ปี 2559

ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทดีเด่นเฉพาะทางสาขาการบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปี 2558

ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี 2558

ศาสตราจารย์ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร

ปี 2558

ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุน Mahidol – Liverpool Ph.D. Scholarships ประจำปีการศึกษา 2558

(สาขา Neuroscience) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ The Univerdity of Liverpool สหราชอาณาจักร

อ.ทพญ.วรัญญา จันตะดุลย์

ปี 2558

รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2558

จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น

ปี 2558

“บุคคลต้นแบบ” Mu Brand Ambassador ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558

โดยได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

Mastery : คุณศิริลักษณ์ ชนะพันชัย
Altruism : คุณชญาดา เทียนไชย
Harmony : ผศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
Integrity : รศ.ทพ.นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์
Determination : ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
Originality : ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

ปี 2558

บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ประเภทกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2558

ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ : ดร.ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก

ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป : น.ส.ชุติรัตน์ วรรณโวหาร

ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ : นางบำรุง ไชยสุข

ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ : นายสากล เปลี่ยนเปรม

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : ผศ.ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป

ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : ว่าที่ร.ต.ธิระยุทธ อักษรกูล

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป

ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี : นายสุพรรณ พรหมบุตร

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป

ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : น.ส.อุบลวรรณ ปิยภัณฑ์

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป

ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : นางจินตนา วัสโสทก

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป

ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี : น.ส.ศิรินาฎ โล้ตั้งชนินทรา

ปี 2558

ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น – บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ ปะจำปี 2558

นางเบญจมาศ จิ๋วรักษา

ปี 2558

ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1

จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

นศ.ทพ.ชนากานต์ กอบเกียรติกวิน

ปี 2558

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.ทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ผ่านหลักสูตรในส่วนของ วิทยาลัยแพทย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมูนส์เตอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี

ระหว่างวันที่ 23- 25 ตุลาคม ปี 2557

ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2557

จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล

ปี 2557

บุคคลต้นแบบ” Mu Brand Ambassador ของคณะทันตแพทยศาสตร์ประจำปี 2557

โดยได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์
ศ.คลินิก ทพ. สุรชัย เดชคุณากร
รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ
รศ.ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์
น.ส.จรรยาภรณ์ เรืองศรี
ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
ผศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

ปี 2557

รางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2556

โดยการพิจารณาของ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งท่านเป็นผู้ประสบความสำเร็จ ในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ยอมรับภายในประเทศและระดับนานาชาติ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ ทพญ. สมพร เรืองผกา

ปี 2556

ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2556

จากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.คลินิก ทพ. สุรชัย เดชคุณากร

ปี 2556

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดถ่ายภาพรัก ณ มหิดล

นายคีรีขันธ์ ไชยพร

ปี 2556

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์

ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปี 2555

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2554 สาขาความเป็นครู

รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

พระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554

ผลงานการประดิษฐ์ แผ่นยางกันน้ำลายสไตรีนิกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ (วัสดุพอลิเมอร์ปลอดการแพ้)

ผศ.ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมหัตการและวิทยาเอ็นโดดอยต์

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2554 สาขาการประดิษฐ์

อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2554

ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

รางวัลพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทบริการ)

ศ.ทพญ.มาลี อรุณากูร หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปี 2554