รางวัลสำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด

หลักสูตรหกปีเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสอง

รางวัลนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นชั้นปีที่ 6 จากทุนศาสตราจารย์พิเศษ

นายแพทย์ภูเก็ต วาจานนท์

รางวัลของศ.คลินิก เศวต ทัศนบรรจง

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่หกที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาทันตกรรมเด็ก

รางวัลของศ.คลินิกเกียรติคุณ อมรา ม่วงมิ่งสุข

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่หก
ที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนท์

รางวัลนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ผู้สอบได้คะแนนเป็นที่หนึ่ง

วิชากายวิภาคศาสตร์ จากมูลนิธินายแพทย์รัศมี วรรณิสสร

ภาควิชาสรีระวิทยาและชีวะเคมีให้รางวัลแก่นักศึกษา

ที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาของตน

รางวัลของศ.คลินิกเกียรติคุณ ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง

สำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

รางวัลของรศ. ดร. วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์ สำหรับนักศึกษา

ที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

ภาควิชาเภสัชวิทยาให้รางวัลแก่นักศึกษา

ที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขานี้

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

ให้รางวัลแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาของตน

รางวัลเพื่อนดีเด่น จาก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมศักดิ์ จักรไพวงศ์

รางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี

ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

ข้อมูลรางวัลบุคลากร

นักศึกษาปี 53 ณ เม.ย. 2553