ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์

อิศระ ยุกตะนันทน์

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๒๕

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์

พิสุทธิ์ สังขะเวส

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙

รายละเอียดเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง

นิสา เจียรพงศ์

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๗

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์

สมศักดิ์ จักรไพวงศ์

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๓

รายละเอียดเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์

สุขุม ธีรดิลก

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

ทันตแพทย์หญิง จุไร นาคะปักษิณ

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.

ทันตแพทย์หญิง ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๕

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

ทันตแพทย์ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์ ดร.

ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓