• 20221123-5 (3)

  • 20221111-3 (9)

  • 20221027-1-4

  • 20221207-1 (1)

แนะนำหน่วยวิเทศสัมพันธ์

 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานงานด้านต่างประเทศ อาทิเช่น โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาระหว่างประเทศ การเยี่ยมชมของอาคันตุกะชาวต่างประเทศ การประสานงาน กับองค์กรระหว่างประเทศ ในการขอรับสนับสนุนทุนต่างๆ