แนะนำหน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและเว็บไซต์

หน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและเว็บไซต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งเพื่อดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงานต่างๆ ภายในคณะฯ อย่างต่อเนื่องและมีทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ ผลงาน และกิจกรรมทางวิชาการของคณะฯ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกได้รับรู้ ผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ตอย่างเป็นระบบ

 

รางวัลและเกียรติยศ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล

ชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์โครงการ Mahidol Energy Awards 2019

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล

ชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์โครงการ Mahidol Energy Awards 2018

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลมอบรางวัลการตัดสินเว็บไซต์ประจำปี 2555
ซึ่งทาง คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภท “การออกแบบดีเด่น”