ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
รางวัลศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ
alumni-023-1

ชื่อ-นามสกุล : ทพญ. นฎาสิณีย์ จารุโชติรัตนสกุล ชื่อเล่น : คริส

 

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

alumni-022-1

ชื่อ-นามสกุล : ทพญ. แพรววนิต อัศวหน้าเมือง ชื่อเล่น : แพม

 

จบหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง ปีพ.ศ. 2562 ค่ะ
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ Advanced
Program in Esthetic Dentistry, New York University

alumni-021-1

ชื่อ-นามสกุล : ทพ.สุทธินาถ ตั้งฑิกุล ชื่อเล่น : เพชร

“ขอแสดงความยินดี ทันตแพทย์สุทธินาถ ตั้งฑิกุล ได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม
ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2564″

alumni-020-1

ชื่อ-นามสกุล : อ. ทพ.ภาณุพล คุณะสารพันธ์ ชื่อเล่น : คิม

คติประจำใจ : “ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง” และ “Teamwork is the power”

สถานที่ทำงาน :
พฤษภาคม 2559 – ตุลาคม 2560 : โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน: ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

alumni-019-1

ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.วรุตตา เกษมศานติ์ ชื่อเล่น : แพรว

คติประจำใจ : Success is not for the lazy

ปัจจุบันทำงานตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

alumni-018-3

ชื่อ-นามสกุล: ทพญ.ปิยรัศมิ์ ศิริรัตนากูล
ปัจจุบันทำงานที่: คลินิกเจริญนครทันตแพทย์ กทม.

alumni-017-7

ชื่อ-นามสกุล: ทพญ.ณัฐณิชา ปัญญากรวงศ์
ปัจจุบันทำงานที่: รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

alumni-016-3

ชื่อ-นามสกุล: ทพญ.กัลยรัตน์ สิมะโรจน์
ปัจจุบันทำงานที่: ฝ่ายทันตกรรม รพ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ชื่อ-นามสกุล: ทพญ. วราภา เหรียญพิทักษ์กุล
ปัจจุบันทำงานที่: โรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

alumni-14-1

ชื่อ-นามสกุล: ทพญ. ณัฐหทัย มดทอง
ปัจจุบันทำงานที่: โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

alumni-13-1

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย
ปัจจุบันทำงานที่ : สาขาสรีรวิทยา ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

alumni-12-1

ชื่อ-นามสกุล : ทพญ.ปรางทิพย์ วรขจิต ชื่อเล่น : จอย
คติประจำใจ : ทุกปัญหาเกิดมาคู่กับทางออกเสมอ

Alumni-01-1

ชื่อ-นามสกุล : ทพญ.มธุกานต์ ชาลีฟอง ชื่อเล่น : นิธ
คติประจำใจ : ทำตัวเหมือนน้ำครึ่งเเก้วที่พร้อมจะรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา

ชื่อ-นามสกุล : ทพญ.ธนัญญา พูนภักดี
คติประจำใจ : ทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่

 

alumni-03-1

ชื่อ-นามสกุล: อ.ทพญ. สิรินทิพย์ อมรสุรเดช ชื่อเล่น ทิพย์
ปัจจุบันทำงานที่: ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คติประจำใจ: Things happen for some reasons and people have their own value

alumni-04-1

ชื่อ-นามสกุล: ภิญญดา อินทรแสน

คติประจำใจ: ความสุขขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

alumni-05


ชื่อ : ทพ.สรวิศ เจนธนสาร ชื่อเล่น : นาย
คติประจำใจ : SET YOUR GOAL. DO IT.
ปัจจุบันทำงานที่ : แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จ.สระแก้ว

alumni-07-1ชื่อ-นามสกุล : เมฐิกา ลิขิตบุญฤทธิ์ ชื่อเล่น : เมย์
คติประจำใจ : ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง
(คำสอนของพระบิดานั้นเอง ^^)
ปัจจุบันทำงานที่ : โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี

alumni-08-1ชื่อ-นามสกุล : อ.ทพญ.รักษณัณน์ การเวกปัญญาวงศ์ุ ชื่อเล่น : หมิว
คติประจำใจ : Your true character is most accurately measured by how you treat those
who can do “nothing” for you.
ปัจจุบันทำงานที่ : ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

alumni-09-1ชื่อ-นามสกุล : ปวเรศ เนตรนพรัตน์ ชื่อเล่น : เณร
คติประจำใจ : ชีวิตจะมีความหมายเมื่อเราได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่น
ปัจจุบันทำงานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

alumni-10-1ชื่อจริง : กมลพรรณ แสวง ชื่อเล่น : ดรีม
ปัจจุบันทำงานที่ : โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

alumni-11-1ชื่อ : ธีรัจฉรา เผือกขาว ชื่อเล่น : พลอย

ปัจจุบันทำงานที่ : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรีค่ะ