ผู้ช่วยคณบดี / รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ

อ. ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา

ผศ. ดร. ทพญ.นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์

รศ. ดร. ทพญ.นัจชลี ศรีมณีกาญจน์

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ

รศ. ดร. ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

รศ. ดร. ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา

ผศ. ดร. ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา

รศ. ดร. ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา

ผศ. ดร. ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รศ. ทพญ.ยุวดี อัศวนันท์

รศ. ดร. ทพญ.ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

รศ. ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

อ. ทพญ.ปนิดา ภาวิไล

ผศ. ดร. ทพญ.ตรีนุช เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์

รศ. ดร.ศิริมา สงวนสิน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม

รศ. ดร. ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ

รศ. ดร. ทพ.พิภพ สายแก้ว

อ. ดร.ภญ.ทิพรัตน์ ปาระแก้ว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

อ. ทพ.ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร

ผศ. ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ. ดร. นพ. ทพ.ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์

อ. ทพญ.ลลิดา องค์ชวลิต

น.ส.กฤตติกา สายโส

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

อ. ทพ.ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร

ผศ. ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์

เพ็ญสินี วิพัฒน์ครุฑ