หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 2-6 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 2-6 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง
เริ่มเข้าประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่น 47)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
ชั้นปีที่ 1-2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
ชั้นปีที่ 1-2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561